MỘT CHIẾN THẮNG LỚN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THUỐC LÁ CÓ HƯƠNG VỊ

CA chấm dứt việc bán thuốc lá có hương vị*

Hướng dẫn cho phụ huynh

SỰ TIẾN BỘ CỦA CHÚNG TA ĐANG TĂNG TỐC

Cộng đồng trong tiểu bang trên và dưới đã chuyển một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây để bảo vệ trẻ em của họ khỏi các sản phẩm thuốc lá có hương vị. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
2010-2017
2018
2019
2020
2021
2022
17 CHÍNH SÁCH
TOÀN LIÊN BANG CHÍNH SÁCH

LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM TỪ CÁC HƯƠNG VỊ GÂY NGHIỆN

Hương vị đã trực tiếp góp phần vào sự gia tăng và phổ biến của vaping ở giới thanh thiếu niên.

Vào lần đếm cuối cùng, có hơn 15,500 hương vị vape có sẵn trực tuyến*

93% thanh thiếu niên đã thử vaping bắt nguồn với một sản phẩm có hương vị*

Lên tiếng hỗ trợ

Email là quan trọng. Gửi email của bạn với 3 lần nhấp chuột.

Kỹ nghệ thuốc lá nhắm đến trẻ em với hương vị. Tiếp cận với các quan chức địa phương có thể làm một sự khác biệt. Nhập tên mình, chọn địa điểm và chúng tôi sẽ gửi email của bạn thẳng đến thị trưởng hoặc quan chức trong quận hạt của bạn, bằng tiếng Anh.

Tôi là

sống ở

Kính Gửi

Tôi lấy làm tự hào khi cử tri California đã bảo vệ con em chúng ta bằng cách duy trì luật chấm dứt việc bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm cả vape. Đó là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ thế hệ mai sau khỏi nghiện ngập, cái chết và bệnh tật của ngành thuốc lá. Cho dù với thành tích to lớn này, chúng tôi biết lòng tham của ngành thuốc lá không có giới hạn. Trước đây, ngành thuốc lá đã nghĩ ra những cách mờ ám để vượt qua các nỗ lực y tế công cộng nhằm đặt lợi nhuận của họ lên trên mạng sống con người. Tôi yêu cầu bạn luôn cảnh giác và tiếp tục bảo vệ những đứa trẻ của California khỏi hành vi tham lam và săn mồi của ngành thuốc lá.

Tôi lấy làm tự hào khi cử tri California đã bảo vệ con em chúng ta bằng cách duy trì luật chấm dứt việc bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm cả vape. Đó là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ thế hệ mai sau khỏi nghiện ngập, cái chết và bệnh tật của ngành thuốc lá. Cho dù với thành tích to lớn này, chúng tôi biết lòng tham của ngành thuốc lá không có giới hạn. Trước đây, ngành thuốc lá đã nghĩ ra những cách mờ ám để vượt qua các nỗ lực y tế công cộng nhằm đặt lợi nhuận của họ lên trên mạng sống con người. Tôi yêu cầu bạn luôn cảnh giác và tiếp tục bảo vệ những đứa trẻ của California khỏi hành vi tham lam và săn mồi của ngành thuốc lá.

Tôi lấy làm tự hào khi cử tri California đã bảo vệ con em chúng ta bằng cách duy trì luật chấm dứt việc bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm cả vape. Đó là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ thế hệ mai sau khỏi nghiện ngập, cái chết và bệnh tật của ngành thuốc lá. Cho dù với thành tích to lớn này, chúng tôi biết lòng tham của ngành thuốc lá không có giới hạn. Trước đây, ngành thuốc lá đã nghĩ ra những cách mờ ám để vượt qua các nỗ lực y tế công cộng nhằm đặt lợi nhuận của họ lên trên mạng sống con người. Tôi yêu cầu bạn luôn cảnh giác và tiếp tục bảo vệ những đứa trẻ của California khỏi hành vi tham lam và săn mồi của ngành thuốc lá.